Blog

Hệ thống công thức chương hạt nhân nguyên tử – HOCMAI

I. Tính chất, công thức và cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

1. Lý thuyết:

 • Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử
 • Đồng vị là gì
 • Các đơn vị khối lượng

2. Các công thức của hạt nhân nguyên tử:

 • Hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng và khối lượng
 • Công thứ tính năng lượng toàn phần
 • Công thức tính năng lượng nghỉ
 • Công thức tính khối lượng tương đối tính
 • Công thức tính động năng

II. Năng lượng liên kết hạt nhân, phản ứng hạt nhân

1. Các lý thuyết cần nắm được

 • Lực hạt nhân là gì?
 • Năng lượng liên kết là gì?
 • Mức độ bền vững của một hạt nhân
 • Phản ứng hạt nhân
 • Các loại phản ứng hạt nhân
 • Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân
 • Năng lượng của phản ứng hạt nhân

2. Các công thức về năng lượng liên kết và phản ứng hạt nhân

 • Công thức tính năng lượng liên kết
 • Công thức tính năng lượng liên kết riêng
 • Công thức tính độ hụt khối
 • Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân
 • Bảo toàn số Nuclon
 • Bảo toàn điện tích
 • Bảo toàn động lượng
 • Bảo toàn năng lượng toàn phần
 • Năng lượng tỏa ra hay thu vào trong phản ứng hạt nhân

III. Phóng xạ

1. Lý thuyết về phóng xạ

 • Khái niệm phóng xạ
 • Đặc tính của phóng xạ
 • Định luật phóng xạ
 • Biểu thức của định luật phóng xạ
 • Các dạng phóng xạ

2. Công thức về phóng xạ

 • Công thức tính số hạt nhân và khối lượng của chất phóng xạ sau khoảng thời gian t
 • Công thức tính số hạt nhân mới được tạo thành sau thời gian t
 • Tỉ số giữa số hạt tạo thành và số hạt còn lại
 • Khối lượng chất mới được tạo thành
 • Tỉ số giữa hạt nhân tạo thành và số hạt phóng xạ còn lại
 • Khối lượng chất mới

IV. Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch

1. Lý thuyết

 • Khái niệm, đặc điểm của phản ứng phân hạch
 • Điều kiện xảy ra phản ứng phân hạch
 • Khái niệm, đặc điểm của phản ứng nhiệt hạch
 • Điệu kiện xảy ra phản ứng nhiệt hạch
 • Năng lượng nhiệt hạch

2. Công thức:

 • Công thức liên hệ giự động lượng và động năng
 • Năng lượng tỏa ra hoặc thu vào trong phản ứng hạt nhân

Một số bài viết các em học sinh có thể tham khảo:

 • Lý thuyết chương sóng ánh sáng
 • Bài tập lượng tử ánh sáng
 • Tổng hợp công thức Vật Lý 12
 • Sơ đồ tư duy vật lý 12
 • Trọng tâm lý thuyết Vật lý 12

Related Articles

Back to top button