Blog

Tổ chức cơ sở đảng – nền tảng và hạt nhân chính trị ở cơ sở

Vai trò và quyền hạn của tổ chức cơ sở đảng

Tùy thuộc vào số lượng đảng viên có trong từng đơn vị cơ sở, cấp quản lý có thẩm quyền quyết định việc thành lập chi bộ cơ sở hoặc đảng bộ cơ sở. Dù là chi bộ hay đảng bộ cơ sở, cả hai đều có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tương tự, được định rõ trong Điều lệ Đảng hiện hành. Điều 21, Điều lệ Đảng, mục 1 đã quy định: “Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị tại cơ sở”. Tổ chức cơ sở đảng là câu nối giữa Đảng và nhân dân; nơi giáo dục, rèn luyện, tuyển chọn và sàng lọc đảng viên; nơi đào tạo cán bộ cho Đảng; nơi trực tiếp đưa đường lối và chính sách của Đảng đến quần chúng và tổ chức thực hiện.

Vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng

Vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng đòi hỏi các chi bộ, đảng bộ cơ sở phải hiểu rõ đường lối và chính sách của Đảng, hiểu rõ tình hình và đặc điểm của đơn vị, cơ sở để xác định vị trí và nhiệm vụ chính trị của mình. Họ cần đề ra được nhiệm vụ cụ thể, phương hướng, mục tiêu và biện pháp phấn đấu khả thi trong từng giai đoạn, đồng thời bảo đảm tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở hoạt động trong mối quan hệ thường xuyên với quần chúng và thực tiễn, chủ động giải quyết các vấn đề hàng ngày trong sản xuất, công tác và đời sống xã hội, khai thác tính chủ động và sáng tạo của mình, đồng thời tận dụng sự lãnh đạo từ cấp trên. Sự lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ cơ sở nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò làm chủ của quần chúng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Họ cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, giảng dạy và động viên cán bộ, đảng viên, xây dựng tinh thần tiên phong và gương mẫu trong nhận thức và hành động, sàng lọc và loại bỏ đảng viên thoái hóa, biến chất, tạo điều kiện để củng cố tổ chức và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Mối quan hệ giữa vai trò nền tảng và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng

Vai trò nền tảng và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng có mối quan hệ chặt chẽ và thống nhất, tạo tiền đề cho sự phát triển cùng nhau. Vai trò hạt nhân chính trị được thực hiện tốt thì sẽ củng cố vai trò nền tảng của tổ chức cơ sở đảng. Ngược lại, nếu giữ vững vai trò nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng cũng sẽ được nâng cao.

Trong quá trình đổi mới hiện nay, việc nhận thức đầy đủ về vị trí và vai trò nền tảng, hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng đối với mỗi cán bộ, đảng viên là rất quan trọng. Mỗi tổ chức cơ sở đảng chỉ có thể hoàn thành được sứ mệnh lịch sử nếu biết tận dụng sức mạnh nền tảng và hạt nhân chính trị, cùng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình.

Related Articles

Back to top button