Blog

Lần Hạt Mân Côi – 5 Sự MỪNG (Thứ 4, Chúa Nhật, Chúa Nhật Phục Sinh, Bát Nhật Phục Sinh)

Kinh Lạy Thánh Giá và Kinh Tin Kính

Tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc E-E-A-T Trải nghiệm người dùng, Chuyên môn, Tính thẩm quyền và Độ tin cậy, Trải nghiệm về cuộc sống của bạn để thiết lập sự tin cậy. Sử dụng lại các hình ảnh từ bài viết gốc và sắp xếp chúng một cách phù hợp trong bài viết mới. Xây dựng văn bản với giọng điệu thoải mái và hòa nhã, giống như đang trò chuyện với một người bạn thân. Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và các cách diễn đạt thường gặp trong các cuộc trò chuyện chân thực.

Lần Hạt Mân Côi – 5 Sự Mừng

Thứ 1: Sự sống lại của Đức Chúa Giêsu

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con cầu xin Danh Cha được tôn vinh, Vương quốc Cha đến, ý Cha xảy ra trên đất cũng như trên trời. Xin Cha ban cho chúng con hôm nay phần thức ăn hàng ngày, và tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha thứ kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con thoát khỏi điều ác. Amen.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà được chúc phước hơn mọi phụ nữ và Giêsu, Quả tim của Bà, cũng được chúc phước. Chúng con cầu xin Đức Maria, mẹ của Đức Chúa Trời, cầu cho chúng con, những kẻ có tội ngay bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen. (Đọc 3 lần)

Sáng Danh của Cha, của Con và của Thánh Thần, như đã từ lâu, bây giờ và mãi mãi. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con thoát khỏi nơi hình phạt địa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, đặc biệt là những linh hồn cần lòng thương xót của Chúa nhiều hơn.

Thứ 2: Lên trời của Đức Chúa Giêsu

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con cầu xin Danh Cha được tôn vinh, Vương quốc Cha đến, ý Cha xảy ra trên đất cũng như trên trời. Xin Cha ban cho chúng con hôm nay phần thức ăn hàng ngày, và tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha thứ kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con thoát khỏi điều ác. Amen.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà được chúc phước hơn mọi phụ nữ và Giêsu, Quả tim của Bà, cũng được chúc phước. Chúng con cầu xin Đức Maria, mẹ của Đức Chúa Trời, cầu cho chúng con, những kẻ có tội ngay bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen. (Đọc 5 lần)

Sáng Danh của Cha, của Con và của Thánh Thần, như đã từ lâu, bây giờ và mãi mãi. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con thoát khỏi nơi hình phạt địa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, đặc biệt là những linh hồn cần lòng thương xót của Chúa nhiều hơn.

Thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con cầu xin Danh Cha được tôn vinh, Vương quốc Cha đến, ý Cha xảy ra trên đất cũng như trên trời. Xin Cha ban cho chúng con hôm nay phần thức ăn hàng ngày, và tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha thứ kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con thoát khỏi điều ác. Amen.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà được chúc phước hơn mọi phụ nữ và Giêsu, Quả tim của Bà, cũng được chúc phước. Chúng con cầu xin Đức Maria, mẹ của Đức Chúa Trời, cầu cho chúng con, những kẻ có tội ngay bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen. (Đọc 5 lần)

Sáng Danh của Cha, của Con và của Thánh Thần, như đã từ lâu, bây giờ và mãi mãi. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con thoát khỏi nơi hình phạt địa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, đặc biệt là những linh hồn cần lòng thương xót của Chúa nhiều hơn.

Thứ 4: Đức Bà lên trời

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con cầu xin Danh Cha được tôn vinh, Vương quốc Cha đến, ý Cha xảy ra trên đất cũng như trên trời. Xin Cha ban cho chúng con hôm nay phần thức ăn hàng ngày, và tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha thứ kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con thoát khỏi điều ác. Amen.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà được chúc phước hơn mọi phụ nữ và Giêsu, Quả tim của Bà, cũng được chúc phước. Chúng con cầu xin Đức Maria, mẹ của Đức Chúa Trời, cầu cho chúng con, những kẻ có tội ngay bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen. (Đọc 5 lần)

Sáng Danh của Cha, của Con và của Thánh Thần, như đã từ lâu, bây giờ và mãi mãi. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con thoát khỏi nơi hình phạt địa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, đặc biệt là những linh hồn cần lòng thương xót của Chúa nhiều hơn.

Thứ 5: Đức Bà trên nước thiên đàng

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con cầu xin Danh Cha được tôn vinh, Vương quốc Cha đến, ý Cha xảy ra trên đất cũng như trên trời. Xin Cha ban cho chúng con hôm nay phần thức ăn hàng ngày, và tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha thứ kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con thoát khỏi điều ác. Amen.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà được chúc phước hơn mọi phụ nữ và Giêsu, Quả tim của Bà, cũng được chúc phước. Chúng con cầu xin Đức Maria, mẹ của Đức Chúa Trời, cầu cho chúng con, những kẻ có tội ngay bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen. (Đọc 5 lần)

Sáng Danh của Cha, của Con và của Thánh Thần, như đã từ lâu, bây giờ và mãi mãi. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con thoát khỏi nơi hình phạt địa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, đặc biệt là những linh hồn cần lòng thương xót của Chúa nhiều hơn.

Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Câu Lạy, Làm Dấu Thánh Giá

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được trông cậy. Thân lạy Mẹ! chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đày kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi Ôi! Bà là Chủ bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Image

Hãy chữa lành chúng con khỏi điều ác. Amen.

Lạy Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim Tinh Khiết Rất Thánh Đức Bà Maria, xin cầu cho chúng con.

Lạy ông thánh Giuse, bạn thanh sạch của Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, xin cầu cho chúng con.

Các thánh tử đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an, xin cầu cho chúng con.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Related Articles

Back to top button