Blog

Chuỗi hạt gỗ đeo tay trì chú niệm Phật

Trải nghiệm cuộc sống của bạn: Chuỗi tràng hạt gỗ để trì chú, niệm Phật

Kính chào Quý vị Phật tử, Chuỗi tràng hạt gỗ từ lâu đã trở thành một vật phẩm được các vị đại đức Cao Tăng sử dụng để trì chú, niệm Phật. Chuỗi niệm Phật, hay còn gọi là niệm châu, Phật châu, sổ châu, tụng châu, chú châu, là việc nhớ lại số lượng hạt chuỗi đã được niệm qua. Đeo chuỗi tràng hạt Phật trên người sẽ mang lại cảm giác an lạc, đồng thời trở thành một pháp khí quan trọng trong thiền môn và cũng được lưu hành rộng rãi ngoài thế tục.

Tràng hạt niệm Phật đúng cách

Thích Thị Yếu Lãm đã chép:
“Chuỗi niệm Phật trong tiếng Phạn được gọi là ‘Bát Tắc Mạc’, đời nhà Lương gọi là ‘Sổ Châu’. Chuỗi này là vật để tiếp dẫn người tu tập đạo nghiệp.”

Về số lượng hạt, mỗi kinh có thể khác nhau, tuy nhiên có một đặc điểm chung là đều có 108 hạt. Ví dụ:

 • Kinh Mộc Hoạn Tử chép: Có 108 hạt.
 • Kinh Đà La Ni chép: Có 108 hạt, 54 hạt, 42 hạt, 21 hạt.
 • Kinh Sổ Châu Công Đức chép: Có 108 hạt, 54 hạt, 27 hạt, 14 hạt.
 • Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Niệm Tụng chép: Bậc thượng thì có 1080 hạt, 108 hạt, bậc trung thì có 54 hạt, bậc hạ có 27 hạt.

Số lượng hạt trong chuỗi niệm Phật mang ý nghĩa sâu xa:

 • 108 hạt mong chứng được 108 tam muội, đoạn trừ 108 phiền não.
 • 1080 hạt mang ý nghĩa của 108 pháp tam muội.
 • 54 hạt là tiêu biểu thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và 4 thiện căn.
 • 42 hạt là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác.
 • 27 hạt là tiêu biểu cho 18 ngôi vị học và 9 ngôi vị vô học.
 • 21 hạt là tiêu biểu cho thập địa, thập Ba la mật và Phật quả.
 • 14 hạt là nói rõ 14 pháp vô ưu của Bồ tát Quán Thế Âm.

Trải nghiệm người dùng: Ý nghĩa sâu xa của chuỗi hạt niệm Phật

Chuỗi hạt niệm Phật biểu tượng cho tinh thần đại bi cầm trên tay, đó là mong muốn loại bỏ những ưu khổ, kết thúc phiền não, và đạt được công quả thưởng lạc vô thưởng sau đó tiến vào cảnh thiền, hiểu sâu triệt để về thiền môn. Khi đọc kinh tĩnh tọa, cầm chuỗi hạt niệm Phật, ta dễ dàng trừ sạch tạp niệm và tinh thần trở nên kiên cố, thường xuyên ở trong trạng thái thiền định, tu tập theo giáo pháp của Phật để đạt được sự yên lặng, kiên trì và cảnh giới cao cả. Đối với những người bình thường, việc cầm tràng hạt trong lễ Phật cũng tạo ra cảm giác an tĩnh và hòa nhã trong lòng.

Ngoài những lợi ích tâm linh từ việc niệm Phật và trì chú bằng chuỗi tràng hạt, những vật phẩm này còn mang lại những công năng và hiệu quả đặc biệt khi mang trên người.

Expertise: Chuỗi tràng hạt niệm Phật từ gỗ Mun Hoa và gỗ Cẩm Lai

 1. Chuỗi Tràng 108 Hạt niệm Phật, trì Chú bằng gỗ Mun Hoa:
  Chuỗi tràng hạt gỗ Mun Hoa
  Chuỗi tràng hạt gỗ Mun Hoa

 2. Chuỗi Tràng 108 Hạt niệm Phật, trì Chú bằng gỗ Cẩm Lai:
  Chuỗi tràng hạt gỗ Cẩm Lai

Chia sẻ nội dung này để truyền đạt giáo pháp của đức Phật đến mọi người.

Related Articles

Back to top button